เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านความมั่นคงภายในเชิงโครงสร้างและมีขีดความสามารถในการเสนอความเห็นเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การปรับระบบมาตรฐานงานด้านความมั่นคงภายใน


 บทวิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 ยุทธศาสตร์แรงงานต่างด้าว
 ความสงบสุข
 ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ...
 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
 เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรม
 ระดับความคุกคามต่อความมั่นคง
 ผลงานเรื่อง "บทบาทของนายอำเภอด้านความมั่นคง"
สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กทม. 10200
โทร 0-2226-4657 (มท)50705 ภายใน 3169
ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย